Öppna insatser

Vi erbjuder flexibla lösningar i familjens hemmiljö. Vi åtar oss de flesta typer av uppdrag där man kan arbeta med familjen i hemmet. Vårljus mobila utredningsteam erbjuder socialtjänsten ett kompetent/erfaret och flexibelt stöd i komplexa ärenden som rör barn och familjer. För oss är det självklart att såväl det professionella som privata nätverket involveras i våra uppdrag. Samskapandet i utredning och behandlingsinsatser är en förutsättning för att nå vår önskan att bidra till förändring, såväl i det stora som i det lilla – på riktigt.

Vi erbjuder:

 • Omsorgsutredningar
 • Intensiva korttidsutredningar i familjens hemmiljö
 • Hemtagningsutredningar
 • Vårdnadsutredningar
 • Sammanställningar av tidigare genomförda utredningar och behandlingsinsatser
 • Nätverksarbete

Vår målgrupp är familjer med barn 0-20 år. De mest framgångsrika uppdragen har varit när vi fått i uppdrag att både göra omsorgutredning och/eller sammanställning av tidigare gjorda utredningar och därefter fortsatt behandlingsuppdrag över tid.

Vårt arbete är förankrat i systemteori, utvecklingspsykologi, kognitiv teori och anknytningsteori. Vi stävar efter att synliggöra familjens bakgrund och historia ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv för att öka förmågan att se och ta eget ansvar del i de svårigheter som präglar familjen.

Vårt arbete ska präglas av respekt för familjens integritet och självbestämmande. Vi kommer till familjen och smälter in i de vardagliga rutinerna så mycket som möjligt.

Metoder

 • Observationer och interventioner kring nyckelsituationer i familjens vardag. Vi finns i familjen på morgnarna, när barnen ska till förskola/skola och vi finns där på kvällen, vid middag och läggningsdags. Efter kartläggning av familjens mönster ges föräldrarna möjligheten att, vid behov, skaffa sig nya förhållningssätt gentemot sina barn.
 • Videobaserade metoder som CARE-Index och/eller MIM-baserad samspelsbedömning (Marschak Interaction Method). Tillsammans med samtal, observationer och interventioner ger det oss möjlighet att göra en ordentlig analys av familjens styrkor, svårigheter, riskbeteende och utvecklingsmöjligheter.
 • Samtal med alla familjemedlemmar är centralt: individuella samtal med föräldrar/barn, parvis eller med hela familjen. Samtalen kan vara av olika karaktär beroende på uppdraget och den aktuella situationen i familjen.
 • Referensarbete. I utredningsuppdrag utför vi intervjuer med de referenter som anges av uppdragsgivaren och av familjen. Vi söker även upp referenter på eget initiativ för att verifiera uppgifter som lämnas i utredningar. Exempelvis kontaktar vi lärare, barnomsorgspersonal, eventuella behandlingskontakter och familjens nätverk. Familjen informeras om vad som kommit fram i samtalen och när det är möjligt deltar föräldrarna i referenssamtalen.
Vårljus öppna insatser metoder

Familjebehandling

Vårljus familjebehandlare arbetar alltid efter barnens, ungdomarnas och uppdragsgivarnas behov. Familjebehandling kan utföras i Vårljus lokaler i Solna och i Vårberg eller i hemmet hos familjerna. Vi erbjuder flexibla lösningar i familjens hemmiljö. Vi åtar oss de flesta typer av uppdrag där man kan arbeta med familjen i hemmet. Vi har bland annat stor erfarenhet av att arbeta med barn och unga som lever i separationskonflikter.

Vårljus familjebehandlare erbjuder socialtjänsten ett kompetent/erfaret och flexibelt stöd i komplexa ärenden som rör barn och familjer. För oss är det självklart att såväl det professionella som privata nätverket involveras i våra uppdrag. Samskapandet i behandlingsinsatser är en förutsättning för att nå vår önskan att bidra till förändring, såväl i det stora som i det lilla – på riktigt.

Vi kan även erbjuda terapier, både till barn och föräldrar.

Vi erbjuder:

 • Familjebehandling i hemmet
 • Familjebehandling i Vårljus lokaler
 • Klargörande och motiverande arbete
 • Sammanställningar av tidigare genomförda utredningar och behandlingsinsatser
 • Nätverksarbete
 • Terapier till barn och föräldrar
 • Föräldrahandledning och coaching
Vårljus öppna insatser

Specialinsatser

Omfattande förstärkta insatser till barn och unga med en svår komplex psykosocial problematik såsom neuropsykiatriska funktionsvariationer och/eller självskadebeteende, ibland kombinerat med psykiatriska problem och missbruksproblem. Vårljus erbjuder socialtjänsten en förstärkt lösning som skräddarsys till varje barn och ungdom utifrån deras olika behov av stöd och/eller behandling. Vi kan arbeta med ett barn/en ungdom i avvaktan på en placering, eller när en ungdom ska återvända hem efter en placering. Uppdraget kan innebära att vara i en krissituation. Vi arbetar förutom med den unga också med det privata och professionella nätverket och sammanhanget.

Vi arbetar med utslussning till sysselsättning, antingen studier eller praktikarbete, samt möjlighet till bostad.

Vi har också möjlighet och kontakter med en jourplacering vid akuta situationer

Socionomuthyrning

Socionomuthyrning/chefskonsulter

Socionomuthyrning

Socionomer för uppdrag inom socialtjänstens Individ- och Familjeomsorg. Vi erbjuder kompetenta socialsekreterare till kommunal förvaltning. Uthyrning sker i första hand till Vårljus ägarkommuner i Stockholms län. Uppdragen riktar sig till samtliga barn- och ungdomsavdelningar inom socialtjänsten. Uppdragen kan variera under en begränsad tid och variera mellan några månader upp till ett år. Vi  kan erbjuda socionomkonsulter till samtliga verksamheter inom socialtjänsten.

Vårljus Konsultkompetens

Våra socionomer har vidareutbildat sig i Signs of Safety, Samtal med barn, reviderade BBIC och Nya Kälvesten. Vi uppdaterar oss kring aktuell forskning och utveckling i socialt arbete.

Vårljus Konsultgaranti

Vi garanterar att våra erfarna socionomer kan arbeta självständigt och följer avtalet. Samarbetet sker med den avdelning som beställer uppdraget. Vi utbildar och handleder våra konsulter och arbetsledning erhålls av Vårljus. Extern handledning i grupp sker kontinuerligt.

Chefskonsulter

Erfarna chefer för uppdrag i första hand till barn- och ungdomsavdelningarna inom socialtjänsten. Vi förstärker verksamheten med erfaren personal för alla nivåer från gruppledare, sektionschef, enhets- eller avdelningschef, verksamhetschef samt socialchefer åt ägarkommunerna i Vårljus. Uppdragen kan variera under en begränsad tid. Samarbetet sker med uppdragsgivaren och den enhet vi leder, men arbets- och handledningen sker från Vårljus.

Vårljus Konsultkompetens

Våra konsulter har lång erfarenhet av den kommunala socialtjänsten samt ledarskapskompetens med vidareutbildningar inom olika ledarutvecklingsprogram.

Vårljus Konsultgaranti

Vi garanterar att våra erfarna chefskonsulter kan arbeta självständigt och följer avtalet. Samarbetet sker med den avdelning som beställer uppdraget. Vi utbildar och handleder våra konsulter och arbetsledning erhålls av Vårljus. Extern handledning ges till alla chefskonsulter.

Vårljus öppna insatser personal

Personal

Familjebehandlarna har utbildning som socionom och socialpedagog.

Alla har mångårig erfarenhet av att arbeta med familjebehandling och individuellt behandlingsarbete.

I arbetsgruppen finns vidareutbildningar i FFT – Funktionell Familjeterapi, Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1), nätverksarbete, gestaltterapi, lösningsfokuserat behandlingsarbete, Signs of Safety, CARE-index, MIM/Theraplay, Samtal med barn som utsatts för våld, Centris – Barn i konflikt. En medarbetare är psykolog, och en medarbetare är psykoterapeut med steg 1 och steg 2-utbildning.

Att samarbeta med oss är enkelt. Vi är pålitliga, flexibla och kända för att vara kompetenta. Vi har hög tillgänglighet på våra mobiler. Vi håller en hög transparens gentemot våra familjer. Det skall vara tydligt vad vi gör och för vem. Vi finns där för familjer och socialtjänster och bidrar med hopp i komplexa situationer.

Förfrågan

Vid förfrågningar gällande utredning och behandling, ring 08-566 361 03.

Vid förfrågningar gällande specialinsatser och personaluthyrning, ring 070 – 497 99 82.

Kvalitet

Öppna insatsers kvalitetsarbete följer det gemensamma kvalitetsledningssystemet för Vårljus.

Läs mer

Kontakta oss