Vårljus öppna insatser och mobila team

Öppna insatser

Vi erbjuder flexibla lösningar i familjens hemmiljö. Vi åtar oss de flesta typer av uppdrag där man kan arbeta med familjen i hemmet. Vi har bland annat stor erfarenhet av att arbeta med barn och unga som lever i separationskonflikter.

Vårljus mobila team erbjuder socialtjänsten ett kompetent/erfaret och flexibelt stöd i komplexa ärenden som rör barn och familjer. För oss är det självklart att såväl det professionella som privata nätverket involveras i våra uppdrag. Samskapandet i utredning och behandlingsinsatser är en förutsättning för att nå vår önskan att bidra till förändring, såväl i det stora som i det lilla – på riktigt.

Vi erbjuder:

 • Familjebehandling
 • Omsorgsutredningar
 • Intensivutredningar i familjens hemmiljö, i hela landet.
 • Klargörande och motiverande arbete
 • Sammanställningar av tidigare genomförda utredningar och behandlingsinsatser.
 • Nätverksarbete

Vår målgrupp är familjer med barn 0-20 år. De mest framgångsrika uppdragen har varit när VMT fått i uppdrag att både göra omsorgutredning och/eller sammanställning av tidigare gjorda utredningar och därefter fortsatt behandlingsuppdrag över tid.

Vårt arbete är förankrat i systemteori, utvecklingspsykologi, kognitiv teori och anknytningsteori. Vi stävar efter att synliggöra familjens bakgrund och historia ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv för att öka förmågan att se och ta eget ansvar del i de svårigheter som präglar familjen.

Vårt arbete ska präglas av respekt för familjens integritet och självbestämmande. Vi kommer till familjen och smälter in i de vardagliga rutinerna så mycket som möjligt.

Vårljus öppna insatser metoder

Metoder

 • Observationer och interventioner kring nyckelsituationer i familjens vardag. Vi finns i familjen på morgnarna, när barnen ska till förskola/skola och vi finns där på kvällen, vid middag och läggningsdags. Efter kartläggning av familjens mönster ges föräldrarna möjligheten att, vid behov, skaffa sig nya förhållningssätt gentemot sina barn.
 • Videobaserade metoder som CARE-Index och/eller MIM-baserad samspelsbedömning (Marschak Interaction Method). Tillsammans med samtal, observationer och interventioner ger det oss möjlighet att göra en ordentlig analys av familjens styrkor, svårigheter, riskbeteende och utvecklingsmöjligheter.
 • Samtal med alla familjemedlemmar är centralt: individuella samtal med föräldrar/barn, parvis eller med hela familjen. Samtalen kan vara av olika karaktär beroende på uppdraget och den aktuella situationen i familjen.
 • Referensarbete. I utredningsuppdrag utför vi intervjuer med de referenter som anges av uppdragsgivaren och av familjen. Vi söker även upp referenter på eget initiativ för att verifiera uppgifter som lämnas i utredningar. Exempelvis kontaktar vi lärare, barnomsorgspersonal, eventuella behandlingskontakter och familjens nätverk. Familjen informeras om vad som kommit fram i samtalen och när det är möjligt deltar föräldrarna i referenssamtalen.
 • Föräldrahandledning/coaching.
Vårljus öppna insatser personal

Personal

Familjebehandlarna har utbildning som socionom och socialpedagog.

Alla har mångårig erfarenhet av att arbeta med familjebehandling och individuellt behandlingsarbete.

I arbetsgruppen finns vidareutbildningar i FFT – Funktionell Familjeterapi, Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1), nätverksarbete, gestaltterapi, lösningsfokuserat behandlingsarbete, Signs of Safety, CARE-index, MIM/Theraplay, Samtal med barn som utsatts för våld, Centris – Barn i konflikt.

Att samarbeta med oss är enkelt. Vi är pålitliga, flexibla och kända för att vara kompetenta. Vi har hög tillgänglighet på våra mobiler. Vi håller en hög transparens gentemot våra familjer. Det skall vara tydligt vad vi gör och för vem. Vi finns där för familjer och socialtjänster och bidrar med hopp i komplexa situationer.

För föräldrar/familjer

Vårljus mobila team (VMT) är en enhet som arbetar hemma hos familjer på uppdrag av socialtjänsten. Vi kommer till familjer som har svårigheter, och där det finns oro för hur barnet/barnen har det.

Ibland är vårt uppdrag att kartlägga hur föräldrarnas och barnens behov ser ut, med syfte att finna lösningar för att familjen ska komma till rätta med sina svårigheter. Ibland handlar vårt arbete om att stärka relationen mellan föräldrar och barn och öka föräldraförmågan.

Vi kommer till er på tider som vi gör upp tillsammans. Vi är tillsammans med er i er vardag, på morgnar och kvällar för att kunna få en bild av hur ni har det tillsammans, för att sedan kunna föreslå hur hjälpen kan se ut. Ibland vill vi videofilma som ett led i bedömningen av vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Det är självfallet frivilligt för er.

Vi har även samtal med alla familjemedlemmar och med hela familjen tillsammans. Allt vi gör planerar vi tillsammans med er och vi har regelbunden återkoppling med er.

Om du har frågor är välkommen att kontakta oss. Kontaktpersoner hittar du i menyn till höger.

Kvalitet

Öppna insatsers kvalitetsarbete följer det gemensamma kvalitetsledningssystemet för Vårljus.

Läs mer

Kontakta oss