Jour- och Familjehem

Vi erbjuder konsulentstödd jour- och familjehemsvård för

 • Barn och ungdomar 0-18 år
 • Föräldrar och barn
 • Skyddat boende
 • Ensamkommande flyktingungdomar

 

Vad vi gör

Verksamheten har sin styrka i att familjerna har ett tätt och nära stöd av konsulenten. Alla familjer har tillgång till stöd dygnet runt. Vi har även en lärare, som har i uppgift att säkra tillgången till undervisning för våra jour- och familjehemsplacerade barn. Om ett skolbyte måste ske arbetar läraren för att få in barnen i en fungerande skolgång.

Majoriteten av våra jour- och familjehem finns i Stockholms län, varför vi kan erbjuda placeringar nära hemkommunen. Övriga hem finns inom radien av 15 mil från Stockholm. För att kunna möta barnens och ungdomarnas behov har vi en bredd av olika kompetenser hos våra familjer. Vi utreder våra familjer enligt den så kallade Nya Kälvestensintervjun där vi bland annat ser till familjernas känslomässiga tillgänglighet och reflekterande förhållningssätt.

Konsulentens roll är att tillsammans med socialtjänsten, skolan, jour- och familjehemmet skapa de bästa förutsättningarna för barnet. Att ha barnets bästa i centrum är vår viktigaste utgångspunkt. Vår verksamhet bygger på att vi är flexibla, engagerade och erbjuder hög service. Vi kan till exempel vara behjälpliga vid umgängen, erbjuda läxhjälp m.m.

Vi är medlemmar i RFF, Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård, som arbetar för en kvalitetssäkrad familjehemsvård.

                RFF-Certifiering-2017

Vi har inom enheten utvecklat och utökat våra möjligheter att ta emot placeringar av våldsutsatta kvinnor och barn. Det finns placeringsmöjligheter runt hela Stockholms län. Vi har erfarna familjer med kompetens inom kris, skydd och säkerhet. Bra boendemöjligheter med anpassning till skyddsaspekt kan skräddarsys. Enheten har också en egen lärare, vars uppgift bland annat är att snabbt bistå med skolplacering för barn och unga.

Vill ni veta mer; mejla elisabeth.dehlen@varljus.se eller jonna.alfvegren@varljus.se.

Ni kan även ringa vårt journummer 08-630 78 18 eller mejla jourhem@varljus.se.

Jourhemsverksamheten

Jourhem

Jourhemsverksamheten består av ett fyrtiotal jourfamiljer, många med lång erfarenhet av att ta emot barn och ungdomar i ett akut krisläge. Konsulenterna känner familjerna väl och vet ofta vilka uppdrag som passar de olika familjerna bäst.

Matchningen är en viktig del i placeringen. Oftast vet socialsekreteraren ganska mycket om den unges behov och när vi ger vårt förslag beskriver vi familjen, dess sammansättning, styrkor och personlighet för socialtjänsten, för att säkerställa matchningen. En jourhemsplacering är oftast akut och kan ske med kort varsel.

Senast en vecka efter placeringen arrangerar vi ett möte med socialtjänsten, jourhemmet och föräldrarna, där uppdraget för placeringen tydliggörs genom upprättandet av en så kallad genomförandeplan. Denna styr jourhemmets uppdrag. Inom ramen för uppdraget kan vi bland annat medverka vid umgänge mellan barn och föräldrar. Vår lärare erbjuder de insatser som krävs för att skolgången ska kunna tryggas.

Konsulenten har tät kontakt med jourhemmen. I början av placeringen gör vi hembesök varje vecka, för att senare glesa ut till var fjortonde dag. Vi håller telefonkontakt och jourhemmen kan nå konsulenten dygnet runt alla dagar. Konsulenten rapporterar kontinuerligt till socialtjänsten hur placeringen fortlöper.

Våra jourhem

Vi har sammanlagt ett fyrtiotal familjer knutna till vår verksamhet, majoriteten av dessa finns i Stockholms län. Vi erbjuder familjerna kontinuerlig fortbildning samt extern grupphandledning. Vi samlar även de placerade barnen till gemensamma träffar minst två gånger per år. Träffarna syftar till att ge barnen/ungdomarna information kring deras rättigheter och inte minst till att ge dem möjlighet att träffa andra i samma situation. Vi har också familjeträffar minst en gång per år.

Familjehemsverksamheten

Familjehem

Verksamheten har familjehem som tar emot barn och ungdomar för längre tids placering.

En familjehemsplacering är en längre process än en jourhemsplacering. Matchningen är en viktig del i placeringen. Oftast vet socialsekreteraren ganska mycket om den unges behov och när vi ger vårt förslag beskriver vi familjen, dess sammansättning, styrkor och personlighet för socialtjänsten, för att säkerställa matchningen. När vi har ett lämpligt förslag på familj gör vi tillsammans med socialtjänsten ett besök i det tilltänkta familjehemmet. Föräldrar är även välkomna att besöka familjehemmet före en placering.

Konsulenten har tät kontakt med familjehemmen. I början av placeringen gör vi hembesök varje vecka, för att senare glesa ut till minst en gång per månad. Vi håller telefonkontakt och familjehemmen kan nå konsulenten dygnet runt alla dagar. Konsulenten rapporterar kontinuerligt till socialtjänsten hur placeringen fortlöper.

Våra familjehem

Vi har sammanlagt ett femtontal familjer knutna till vår verksamhet, majoriteten av dessa finns i Stockholms län. Vi erbjuder familjerna kontinuerlig fortbildning samt extern grupphandledning. Vi samlar även de placerade barnen till gemensamma träffar minst två gånger per år. Träffarna syftar till att ge barnen/ungdomarna information kring deras rättigheter och inte minst till att ge dem möjlighet att träffa andra i samma situation. Vi har också familjeträffar minst en gång per år.

Skolstödet

Skolstödet

Det finns ett tydligt stöd i forskning att familjehemsplacerade barn och ungdomar uppnår sämre skolresultat än andra, trots att deras begåvningsresurser i genomsnitt är normala. Vår erfarenhet är att brister i skolgången även drabbar de jourhemsplacerade barnen. Att låta barn lyckas i skolan är den åtgärd som potentiellt kan göra störst skillnad för ett barns livsutveckling. Vi har därför en lärare anställd som på heltid arbetar med att stötta de placerade barnen i såväl jour- som familjehem.

Lärarens roll är bland annat att:
 • se till att barnen och ungdomarna vid placering snabbt återgår till en fungerande skolgång. Detta innebär även att hitta rätt skola och skolform om placeringen medför ett skolbyte.
 • följa upp skolgången hos våra barn och ungdomar samt kontinuerligt avrapportera till ansvarig socialsekreterare.
 • samarbeta och ha en konsulterande roll till socialtjänsten, skolan, jour- och familjehemmet vid varje ärende med utgångspunkt från varje enskilt barn och varje ungdoms specifika behov
 • delta och sammankalla till möten vid behov
 • hjälpa till med läxläsning samt enskild undervisning vid behov
 • på särskilt uppdrag av socialtjänsten utföra pedagogisk kartläggning

Har du frågor, kontakta Andreas Widinghoff, tel: 070-306 08 58.

Personal för jour- och familjehemsverksamheten

Personal

Personalgruppen består av verksamhetschef, fem konsulenter och en lärare. Verksamhetschefen och konsulenterna är socionomer. Verksamhetschefen har 25 års erfarenhet av familjehemsvård, har arbetat med gruppverksamhet för placerade barn och är utbildad för att genomföra analyser inom Nya Kälvestensmetoden.

Konsulenterna har mångårig erfarenhet av familjehemsvård och arbete med barn och familjer. Samtliga har utbildning i Nya Kälvestensmetoden.

Läraren är grundskollärare med fördjupning inom specialpedagogik, och har mångårig erfarenhet av arbete med barn med särskilda behov.

Vill du bli jour- eller familjehem?

Vill du bli jour- eller familjehem?

Att växa upp i en trygg familj är dessvärre ingen självklarhet för många barn och ungdomar. Att känna sig omhändertagen och att barn får vara barn är kan inte tas för givet. Det finns många som växer upp i en familjesituation som är präglat av våld, psykisk ohälsa eller missbruk. Gemensamt för alla dess människor, unga barn så som äldre tonåringar, är att de befinner sig i en utsatt situation.

Vi har ett stort behov av fler familjer

Det finns många barn i behov av din hjälp. Även vuxna som är utsatta för våld behöver ibland placeras hos en familj tillsammans med sina barn. Oavsett om din familjekonstellation är stor eller liten, om du har små eller vuxna barn, är inrikes född eller utrikes född, bor inne i Stockholm eller utanför – du kan alltid hjälpa till. Om inte för livet ut så i alla fall för en kort stund när nöden är som mest akut. Vi arbetar både med jour- och familjehem, kortsiktiga och långsiktiga lösningar, beroende på vilka möjligheter du och din familj har. Vi berättar gärna mer om våra verksamheter och vilka alternativ som finns för just er.

Vad är ett jourhem och vad är ett familjehem?

Ett jourhem är en familj som tar emot barn, unga och/eller föräldrar med barn som är i akut behov av att bo någon annanstans än i sitt eget hem. Under tiden som barnet bor hos er gör socialtjänsten en utredning av barnets behov för att få veta vilken typ av hjälp barnet behöver på lång sikt. När utredningen är klar kan det vara så att den som är placerad hos dig kan bo kvar lite till eller flytta någon annanstans. En jourplacering kan pågå i allt från några dagar till flera månader beroende på situationen. Ett familjehem är det som tidigare kallades fosterhem, det är en familj som har ett barn placerat hos sig över en längre tid, inte sällan under flera år.

Stöttning och ersättning

Som jour- eller familjehem hos Vårljus träffar du regelbundet en konsulent som ger dig stöd och handledning. Denna konsulent sköter också den största delen av kontakten med socialtjänsten. Du kan ringa konsulenten dygnet runt, året runt när du behöver stöd.

Vårljus har en egen lärare som arbetar enbart med de skolfrågor som brukar uppstå när ett barn flyttar, han finns för att avlasta er som familj när alla de bestyr som familjen vanligen själva måste hantera.

En gång i månaden går du med andra jour- och familjehem i handledning hos en legitimerad psykoterapeut/handledare. På så sätt kan ni lära er mer av andra erfarna jour- och familjehem och ta hjälp av handledaren i de utmaningar som kan uppstå.

Flera gånger om året arrangerar Vårljus föreläsningar och roliga aktiviteter. Detta gör vi för att vi ska lära oss mer om varandra och för vi tycker det är viktigt att ha det trevligt med varandra.

Ni får också en ekonomisk ersättning för det arbete som ni lägger på den som är placerad hos er. Dels en ersättning som ska täcka alla kostnader såsom hyra, mat, el och dels ett arvode som förhandlas innan vi påbörjar samarbetet.

Vem kan bli jourhem och/eller familjehem?

Har ni tid, plats och motivation över så tveka inte att ta kontakt med oss. Ni kan ställa er frågan: Har min familj extra tid, plats och engagemang att ge?

Hur går det till?

Vi gör en utredning av er/dig som vill bli jour- eller familjehem. Man kan beskriva det som en mycket utförlig anställningsprocess i vilken vi vill träffa er hemma hos er, ta del av registerutdrag från polis, socialtjänst, försäkringskassan och kronofogden. Vi kommer även vilja djupintervjua er. Allt för att lära känna er och kunna beskriva er bättre för socialtjänsten och för det barn som eventuellt kommer bo hos er, men också för att se till så att ni är redo att bli jour- eller familjehem och att vi kan matcha barnet efter er familj. Vi gör alltid en matchning av barnets behov.

Jag vill veta mer

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kvalitet

Jour- och familjehemsverksamhetens kvalitetsarbete följer det gemensamma kvalitetsledningssystemet för Vårljus.

Läs mer

Kontakta oss