Vårljus Familjecentrum

Familjecentrum

Familjecentrum akut och utredning

Vi bedriver kvalificerat utredningsarbete av familjer med barn i åldrarna 0–12 år. Vi har stor erfarenhet av svåra och komplexa ärenden där oron för barnets situation är påtaglig. Vårdnadstvister och föräldrar med kognitiva svårigheter är exempel på ärenden som vi har arbetat mycket med, och med goda resultat.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med familjer, där föräldern/föräldrarna har kognitiva svårigheter. Samtlig personal har genomgått utbildning i metoder för arbete med dessa familjer och vi har kontinuerlig handledning från SUF Kunskapscentrum i Uppsala. Vårt mål är att bli ledande vad gäller kompetens för målgruppen.

Det som präglar vårt arbete är öppenhet och transparens för både klienter och uppdragsgivare. Vår övertygelse är att klientens deltagande och inflytande i processen är avgörande för att eventuella förändringar ska bli hållbara. Dessutom är det, ur vår synpunkt, det etiskt sett enda tänkbara sättet att bedriva utredningsarbete. Vårt utredningsarbete bygger på såväl evidensbaserade metoder, samtal, observationer och interventioner samt inte minst en sammantagen stor erfarenhet som kommer ur en personalgrupp där de flesta jobbat länge tillsammans.

Efter avslutad utredning överlämnas en omfattande och detaljerad redogörelse till socialtjänsten. Redogörelsen utgår från uppdragets frågeställningar och BBiC:s rubriker (Barns behov i centrum). Förutom en papperskopia får socialtjänsten också en digital kopia. Detta gör det enkelt att vid behov flytta text till socialtjänstens egen utredning. Exempel på hur en redogörelse kan se ut finns att få. Kontakta oss så hjälper vi dig med detta.

Kontakt och förfrågan

Ni når oss dygnet runt på 08-603 35 00.

Familjecentrum behandling

Vi erbjuder intensiv familjebehandling i en miljöterapeutisk struktur, präglad av tydlighet, kontinuitet och förutsägbarhet.

Vi arbetar i familjer där samspelet och relationen mellan föräldrar och barn behöver stärkas och där föräldrarna behöver utvecklas i sin omsorgsförmåga och sitt föräldraskap. Våra insatser sträcker sig oftast mellan tre och sex månader. Om behovet finns kan längre placeringar bli aktuella.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med familjer där föräldern/föräldrarna har kognitiva svårigheter.

Ambitionen är att:

  • hjälpa föräldrarna att få syn på barnets behov
  • tydliggöra föräldrarnas ansvar för barnets utveckling
  • stärka relationen mellan föräldrar och barn
  • ge familjen redskap att fortsätta en positiv utveckling efter avslutad behandling

Vi arbetar med fasta strukturer runt anknytning/samspel, omsorg, säkerhet/skydd, nätverkskarta/nätverksarbete, livslinje samt motivationssamtal.

Klossar

Metoder

Observationer och interventioner är de huvudsakliga beståndsdelarna i en utredning. Först tydliggör utredarna en bild av föräldrarnas omsorgsförmåga och barnets behov. Därefter ges föräldrarna möjlighet att, vid behov, lära sig nya förhållningssätt i syfte att bättre tillgodose barnets behov.

  • MIM-baserad samspelsbedömning (Marschak Interaction Method) och CARE-Index – två evidensbaserade metoder där utredare använder sig av videokamera i utredningsarbetet. Med hjälp av filmerna görs bedömningar av kvaliteten i förälderns omsorg och vilka delar i föräldraskapet som behöver utvecklas.
  • Föräldrasamtal – förs kring barns behov, nätverkskartläggning, föräldraroll och livserfarenheter med betydelse för föräldraskapet.
  • Barnsamtal – Norrköpingsmodellen, Nallekort och Trappan-samtal för barn som bevittnat våld i nära relationer.
  • Föräldrahandledning/coaching

Dygnet runt eller enbart dagtid?

Utöver sedvanliga placeringar där familjen bor hos oss under utredningstiden, åtar vi oss också uppdrag med dagutredningar. Familjen kan då bo kvar hemma och komma till oss på dagtid för observationer, samtal och för genomförande av specifika metoder. Dessa uppdrag är vanligt förekommande i återföreningsärenden eller vid hemtagningsutredningar.

Personal

Familjeutredarna och familjebehandlarna är socionomer och beteendevetare. Tre av medarbetarna har grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1). Majoriteten av personalen har arbetat länge och har fortbildning och gedigen erfarenhet av att arbeta med familjer i utsatta situationer.

En medarbetare har utbildning i MIM-Theraplay, och en medarbetare har utbildning i Mellow Parenting.

Familjecentrum lokal

För föräldrar/familjer

När en familj har svårigheter och det finns oro för hur barnet har det, kan det vara aktuellt att komma till oss. Till oss kommer familjer där föräldrarna behöver hjälp att stärkas i sin föräldraroll och utveckla goda relationer till barnen. Vårt uppdrag är att kartlägga hur barnets och föräldrarnas behov ser ut och målet är att vi tillsammans med socialtjänsten ska hitta lösningar för att familjen ska komma tillrätta med sina svårigheter och barnet ska vara tryggt.

Tiden man bor hos oss varierar, beroende på hur behovet ser ut. Ni disponerar en egen dubblett (lägenhet med två rum) med badrum. Kök delar man med andra familjer.

Under utredningen har vi samtal med föräldrar och med barn. Vi är också med familjen i de vanliga vardagsrutinerna för att vi ska kunna se hur relationerna ser ut, var styrkorna och svårigheterna finns. Ibland vill vi videofilma som ett led i bedömningen av vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Det är självfallet frivilligt för er.

Vi arbetar för att familjen ska kunna skapa goda rutiner och förutsägbarhet för barnen. Det sker genom olika former av samspelsövningar, samtal och att vi är tillsammans med er i vardagen.

Allt vi gör ger vi återkoppling på och diskuterar tillsammans vid ett möte varje vecka. Ni tar givetvis del av allt vi skriver. Tillsammans med er har vi regelbundna möten med socialtjänsten under tiden ni är hos oss.

Om du har frågor är välkommen att kontakta oss. Kontaktpersoner hittar du i menyn till höger.

Kvalitet

Familjecentrumsverksamhetens kvalitetsarbete följer det gemensamma kvalitetsledningssystemet för Vårljus.

Läs mer

Kontakta oss