Familjecentrum

Familjecentrum akut och utredning

Familjecentrum tar emot barn 0–12 år tillsammans med hela eller delar av familjen. De kan placeras akut dygnet runt, eller efter planering med uppdragsgivare. Vi bedriver kvalificerat utredningsarbete och har erfarenhet av svåra och komplexa ärenden där oron för barnets situation är påtaglig. Vårdnadstvister och föräldrar med kognitiva svårigheter är exempel på ärenden som vi har arbetat mycket med, och med goda resultat.

Vi erbjuder heldygnsvård på institutionen med anpassad vårdinsats utifrån socialtjänstens behov och familjens situation.

Familjecentrum arbetar utifrån en miljöterapeutisk struktur, vi utgår ifrån en psykodynamisk grund och har stort fokus på anknytningsteori. Vi använder oss av metoder såsom MIM-baserad samspelsbedömning (Marschak Interaction Method), CARE-Index samt Signs of Safety.

Våra medarbetare är modeller för trovärdiga och stabila relationer och strukturer som tydliggör och härbärgerar den inskrivnes problematik samt skapar trygghet och förutsägbarhet.

Vi har erfarenhet av att arbeta med familjer där föräldern/föräldrarna har kognitiva svårigheter. Vi har möjlighet till kontinuerlig handledning från SUF Kunskapscentrum i Uppsala, som har till målsättning att uppmärksamma barns och föräldrars behov så att föräldrar, i de fall det är möjligt, kan få anpassat stöd som kompensation till sina svårigheter.

Det som präglar vårt arbete är öppenhet och transparens för både klienter och uppdragsgivare. Vår övertygelse är att klientens deltagande och inflytande i processen är avgörande för att eventuella förändringar ska bli hållbara. Dessutom är det, ur vår synpunkt, det etiskt sett enda tänkbara sättet att bedriva utredningsarbete. Vårt utredningsarbete bygger på såväl evidensbaserade metoder, samtal, observationer och interventioner samt inte minst en sammantagen stor erfarenhet som kommer ur en personalgrupp där många har arbetat länge tillsammans.

Efter avslutad utredning överlämnas en omfattande och detaljerad redogörelse till socialtjänsten. Redogörelsen utgår från uppdragets frågeställningar och BBiC:s rubriker (Barns behov i centrum). Förutom en papperskopia får socialtjänsten en digital kopia. Detta gör det enkelt att vid behov flytta text till socialtjänstens egen utredning. Exempel på hur en redogörelse kan se ut finns att få. Kontakta oss så hjälper vi dig med detta.

Kontakt och förfrågan

Ni når oss dygnet runt på 08-603 35 00.

Familjecentrum behandling

Vi erbjuder intensiv familjebehandling i en miljöterapeutisk struktur, präglad av tydlighet, kontinuitet och förutsägbarhet.

Vi arbetar i familjer där samspelet och relationen mellan föräldrar och barn behöver stärkas och där föräldrarna behöver utvecklas i sin omsorgsförmåga och sitt föräldraskap. Våra insatser sträcker sig från sex månader och uppåt. Om behovet finns kan längre placeringar bli aktuella.

Vi har erfarenhet av att arbeta med familjer där föräldern/föräldrarna har kognitiva svårigheter.

VI arbetar med att:

  • hjälpa föräldrarna att få syn på barnets behov
  • tydliggöra föräldrarnas ansvar för barnets utveckling
  • stärka relationen i familjen
  • ge familjen redskap att fortsätta en positiv utveckling efter avslutad behandling

Vi arbetar med fasta strukturer runt anknytning/samspel, omsorg, säkerhet/skydd, nätverkskarta/nätverksarbete, livslinje samt motivationssamtal.

Individanpassade uppdrag

Utöver sedvanliga placeringar där familjen bor hos oss under hela utredningstiden, åtar vi oss också flexibla begränsade uppdrag med dagutredningar eller kortare institutionsplaceringar där vi har möjlighet att titta närmare på specifika delar av samspel, anknytning eller föräldraförmåga. Dessa observationer kan utgöra ett tillägg till en pågående eller redan existerande utredning.

I de fall då familjen bor kvar hemma kommer de till oss på dagtid för observationer, samtal och för genomförande av specifika metoder. Dessa uppdrag är vanligt förekommande i återföreningsärenden eller vid hemtagningsutredningar.

Klossar

Metoder

Observationer och interventioner är de huvudsakliga beståndsdelarna i en utredning. Först tydliggör utredarna en bild av föräldrarnas omsorgsförmåga och barnets behov. Därefter ges föräldrarna möjlighet att, vid behov, lära sig nya förhållningssätt i syfte att bättre tillgodose barnets behov.

  • MIM-baserad samspelsbedömning (Marschak Interaction Method) och CARE-Index – två metoder där utredare använder sig av videokamera i utredningsarbetet. Med hjälp av filmerna görs bedömningar av kvaliteten i förälderns omsorg och vilka delar i föräldraskapet som behöver utvecklas. I behandling används även Theraplay, som är en uppföljning på MIM, där man arbetar med att förstärka relationer och anknytning utifrån ett specifikt lekmaterial.
  • Föräldrasamtal – förs kring barns behov, nätverkskartläggning, föräldraroll och livserfarenheter med betydelse för föräldraskapet, används både i utrednings- och behandlingsuppdrag.
  • Barnsamtal – Nallekort och FDS (Family Dialogue Set) som hjälper barn att sätta ord på sina känslor och med hjälp av figurer beskriva sin familj och dess situation.
  • Signs of Safety är ett säkerhetsorienterat, samarbetsstyrt och styrkebaserat arbetssätt. Fokus ligger på att göra föräldrar, barn och andra involverade, delaktiga och engagerade i samtal och dialog runt den oro som finns för barnet eller den unge.
  • Miljöterapeutisk struktur och förhållningssätt. Vi erbjuder en strukturerad vardag och trygga och förutsägbara relationer. Personalen har ett omhändertagande, pedagogiskt och terapeutiskt förhållningssätt.

Dygnet runt eller enbart dagtid?

Utöver sedvanliga placeringar där familjen bor hos oss under utredningstiden, åtar vi oss också uppdrag med dagutredningar. Familjen kan då bo kvar hemma och komma till oss på dagtid för observationer, samtal och för genomförande av specifika metoder. Dessa uppdrag är vanligt förekommande i återföreningsärenden eller vid hemtagningsutredningar.

Personal

Familjeutredarna och familjebehandlarna är socionomer och beteendevetare. Två medarbetarna har grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1). Tre medarbetare har utbildning i MIM-Theraplay, tre medarbetare har utbildning i CARE-Index, de flesta är utbildade i Signs och Safety och två personer har PYC-utbildning (ett arbetssätt för familjer där kognitiva svårigheter finns). All personal omfattas av Vårljus kompetensförsörjningsprogram där vi arbetar med individuella kompetensförsörjningsplaner.

Familjecentrum lokal

För föräldrar/familjer

När en familj har svårigheter och det finns oro för hur barnet har det, kan det vara aktuellt att komma till oss. Till oss kommer familjer där föräldrarna behöver hjälp att stärkas i sin föräldraroll och utveckla goda relationer till barnen. Vårt uppdrag är att kartlägga hur barnets och föräldrarnas behov ser ut och målet är att vi tillsammans med socialtjänsten ska hitta lösningar för att familjen ska komma tillrätta med sina svårigheter och barnet ska vara tryggt.

Tiden ni bor hos oss varierar, beroende på hur behovet ser ut. Ni disponerar en egen dubblett (lägenhet med två rum) med badrum. Kök delas med andra familjer.

Under placeringen har vi samtal med föräldrar och med barn. Vi är också med familjen i de vanliga vardagsrutinerna för att vi ska kunna se hur relationerna ser ut, var styrkorna och svårigheterna finns. Ibland vill vi videofilma som ett led i bedömningen av vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Det är självfallet frivilligt för er.

Vi arbetar för att familjen ska kunna skapa goda rutiner och förutsägbarhet för barnen. Det sker genom olika former av samspelsövningar, samtal och att vi är tillsammans med er i vardagen.

Allt vi gör ger vi återkoppling på och diskuterar tillsammans vid ett möte varje vecka. Ni tar givetvis del av allt vi skriver. Tillsammans med er har vi regelbundna möten med socialtjänsten under tiden ni är hos oss.

Om du har frågor är välkommen att kontakta oss. Kontaktpersoner hittar du i menyn.

Kvalitet

Familjecentrumsverksamhetens kvalitetsarbete följer det gemensamma kvalitetsledningssystemet för Vårljus.

Läs mer

Kontakta oss