Ensamkommande

För ensamkommande flyktingungdomar erbjuder Vårljus

  • HVB (Hem för vård och boende)
  • Förstärkt HVB
  • Stödboenden
  • Träningslägenheter
  • Träffpunktsverksamhet
Ensamkommande flyktingungdomar - HVB

HVB

Vårljus erbjuder boenden för minderåriga ungdomar som har kommit ensamma till Sverige och sökt asyl. Vi tar även emot ungdomar som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) och behöver ett vuxenstöd under sin första tid i Sverige.

Vi erbjuder trygga boenden som präglas av förutsägbarhet och tydlig struktur. Inriktningen är psykosocialt stöd, omsorg och social träning. Under vistelsen i boendet påbörjas ungdomens introduktion till det svenska samhället. Arbetet sker systematiskt och målinriktat med ungdomarnas delaktighet i fokus. Målsättningen är att förbereda ungdomen för att så småningom flytta till ett träningsboende eller en egen lägenhet.

Varje ungdom får en kontaktperson, som ansvarar för att den unge får vuxenstöd i vardagen. Det kan innebära att få tillgång till fritidsaktiviteter, en grundläggande introduktion till samhällets normer och värderingar, samt praktisk träning och stöd i att laga mat, handla och betala räkningar. Boendena samverkar även med frivilligorganisationer och myndigheter och anordnar samverkansträffar och studiebesök.

Genom boendet samordnas kontakten med det professionella nätverket kring ungdomen, såsom socialtjänst, särskilt förordnad förmyndare (god man), skola och sjukvård. Ungdomarna får hjälp med sin skolgång genom stöd vid läxläsning. Personal närvarar vid utvecklingssamtalen och det sker regelbundna samverkansträffar för att skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. Vårljus erbjuder alla ungdomar att gå i sommarskola i egen regi, samt samhällsintroduktion som är indelad i tre olika nivåer beroende på var i asylprocessen ungdomarna befinner sig.

Ensamkommande flyktingungdomar - förstärkt HVB

Förstärkt HVB

Vårljus kan erbjuda förstärkt HVB för ensamkommande flyktingungdomar i åldrarna 14–18 år. Där erbjuds ett mindre sammanhang och en högre personaltäthet, hög kompetens och ett strukturerat förhållningssätt. Målgrupp är ungdomar med psykosociala problem eller psykisk ohälsa, trauma, utagerande beteende, självskadebeteende samt ungdomar i riskzonen för missbruk eller antisocialt beteende och slutligen de ungdomar som befinner sig i kris efter avslagsbeslut.

Tanken är att skapa förutsättningar att stabilisera ungdomens situation med en uttalad målsättning att som nästa steg göra dem redo för en mer självständig och mindre resurskrävande placering. De grupper vi inte har kapacitet att ta emot är ungdomar med etablerat missbruk eller våldsbenägna, då verksamheten inte är inriktad på behandling.

Verksamheten erbjuder en trygg och hållande miljö med tydlig miljöterapeutisk struktur. Varje ungdom ges ett omfattande stöd utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Det finns alltid personal att tala med och tillsammans med sin kontaktperson har man regelbundna samtal där man följer upp nuläget och planerar för framtiden.

Ensamkommande flyktingungdomar - stödboenden

Stödboenden

Vårljus stödboenden är gruppboenden för ensamkommande flyktingungdomar i åldrarna 16–20 år. För att placera minderåriga ungdomar på stödboende ska särskilda skäl föreligga. Särskilda skäl kan vara att ungdomen bedöms ha en särskilt god förmåga att klara sig själv.

Vi erbjuder ett boende med vuxenstöd och en trygg miljö som främjar självständighet och introduktion i det svenska samhället. Ungdomarna som bor i stödboenden har daglig sysselsättning såsom skola, yrkesinriktad utbildning, praktikplats eller arbete.

Ungdomarna ges hos oss stöd i skolarbetet och får vägledning gällande samhällskontakter, vårdkontakter och ekonomi. Den enskilda ungdomen får möjlighet att träna på allt praktiskt och målet är att ungdomen vid utflytt ska vara redo för ett självständigt liv. Boendet kräver därför ett stort mått av självständighet hos ungdomen. Under insatsen arbetar personalen också tillsammans med ungdomarna med Vårljus metodmaterial för samhällsintroduktion och utslussning, Framtidsplanen och Flyttguiden.

Alla insatser är individuellt utformade utifrån ungdomarnas behov. Utifrån socialtjänstens vårdplan utarbetas en genomförandeplan, som följs upp regelbundet på möten med socialsekreteraren, ungdomen och personal från stödboendet. Vi arbetar enligt BBIC (barns behov i centrum) för att täcka ungdomarnas alla viktiga behovsområden, och varje ungdom görs delaktig i utformningen av insatserna. Med ungdomens förmåga och resurser som underlag utformas stödet och insatserna.

För introduktion i det svenska samhället ges förutsättningar att ta del av samhällsutbudet utifrån egna intressen. Att ha ett fungerande socialt nätverk är en viktig del i att bli en självständig vuxen. Ungdomens kontaktperson träffar andra som ingår i detta nätverk för att uppmuntra ungdomens kontaktytor och relationer.

Vårljus tillhandahåller träningslägenheter för ungdomar mellan 18 och 21 år. Ungdomarna bor i egen lägenhet och har stöd av en kvalificerad kontaktperson. Alla insatser är individuellt utformade utifrån ungdomarnas behov. Vår verksamhet riktar sig till ungdomar med psykosocial och/eller psykiatrisk problematik, ensamkommande flyktingungdomar som har behov av stöd i övergången till ett vuxenliv i Sverige samt ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat våld. Inga ungdomar i boendet får ha drogproblem eller vara kriminella. Förutsättningen för att klara ett eget boende är att ha en daglig sysselsättning, såsom skola eller någon form av arbete eller praktik.

Ensamkommande flyktingungdomar - träffpunkt

Träffpunkt

Träffpunkten är en fysisk mötesplats som vänder sig till ensamkommande ungdomar och som bor i stödboende eller annan boendeform. Träffpunkten erbjuder ungdomarna tillgång till ett socialt sammanhang, gemenskap, och språkträning. Vid träffpunkten erbjuds även professionellt stöd för skolarbetet av anställda pedagoger och/eller volontärer från organisationer som exempelvis Rädda barnen och Röda korset. Vissa kvällar hålls temakvällar kring aktuella ämnen. Gäster kan bjudas in, exempelvis polis, brandmyndighet, arbetsförmedling, ungdomsmottagning, bostadsföretag, föreningar och organisationer. Exempel på teman kan vara matlagningskurs och språkcafé.

Personal på träffpunkten är ungdomen behjälplig i att fylla i blanketter, kontakta myndigheter, sjukvård och skola. I största möjliga utsträckning ska det vara ungdomen själv som skriver, ringer och mejlar men personal ska finnas till hands och vägleda. Främja etablering och integration, hitta värdfamiljer m.m.

Personal på träffpunkten strävar efter att samarbeta med kommunens arbetsmarknadsenhet och bl a vara behjälpliga i att skriva CV, söka extrajobb och feriejobb. Vid behov erbjuds även individuellt samtalsstöd, och träffpunkten kan även fungera som mötesplats med ungdomarnas kontaktpersoner.

Ensamkommande flyktingungdomar - metoder

Metoder

Verksamheten vilar på miljöterapeutisk grund, vilket innebär att vi erbjuder en strukturerad och förutsägbar vardag som är anpassad för att stimulera till utveckling. Det betyder konkret att vi erbjuder ungdomarna återkommande aktiviteter, både inom boendet och utanför, och att vi lägger en utvecklande struktur som ungdomarna mår bra av.

Vårljus har tagit fram ett eget metodmaterial för ensamkommande flyktingungdomar, Framtidsplanen. Arbetet med Framtidsplanen utgår från en pärm (digitalisering av metodmaterialet pågår). Materialet är uppdelat enligt BBiC-strukturen och fokus ligger på såväl praktiska saker som personlig utveckling. Där finns utförlig och djupgående information om exempelvis Sveriges politiska system, utbildning, hälsa, sömn, oskrivna regler i kollektivtrafiken och hur man uppför sig i en simhall.

Syftet med Framtidsplanen är att hjälpa ungdomen att utveckla sin självständighet och förmåga att klara sig själv, oavsett om ungdomen ska stanna i Sverige eller inte. Framtidsplanen är helt och hållet framtagen av människor som jobbar med ensamkommande, utifrån deras kunskaper och erfarenheter.

Vårt arbete med ungdomarna styrs av det salutogena perspektivet. Det utgår från hur människor som utsätts för stora påfrestningar ändå förblir friska och i vissa fall till och med växer och vidareutvecklas som människor. Den som har en förmåga att skapa och att se sammanhang klarar svårigheter och påfrestningar bättre. Vi ser ungdomarna som kommer till Vårljus boenden som resursstarka och kapabla med erfarenheter, intressen och förmågor som behöver tas tillvara. Vårt arbete syftar till att stärka skyddsfaktorerna kring ungdomarna. En trygg miljö, omsorg samt stabila vuxna ger ungdomen förutsättningar till fortsatt utveckling.

Ensamkommande flyktingungdomar - personal

Personal

Personalen har eftergymnasial utbildning med inriktning beteendevetenskap eller motsvarande, samt god kunskap i migrationsrätt.

I personalgruppen finns bred kompetens och erfarenhet av arbete med flyktingmottagande, socialtjänst och ungdomsarbete. Personalen är väl förtrogen med migrationsprocessens olika faser. I arbetsgrupperna finns flera språk representerade, vilket är en stor tillgång i det dagliga arbetet.

Ensamkommande flyktingungdomar - samhällsintroduktion och sommarskola

Samhälls­introduktion och sommarskola

Vårljus kan erbjuda samhällsintroduktion för ensamkommande asylsökande ungdomar och ungdomar med uppehållstillstånd. Ämnen som tas upp i introduktionen är exempelvis hälso- och sjukvård, ekonomi, bostad, arbete, lag och rätt, vett och etikett samt det svenska skolsystemet. Introduktionen innehåller information, övningar, diskussioner och studiebesök.

Vårljus genomför även sommarskola för asylsökande ungdomar och ungdomar med uppehållstillstånd under några veckor i samband med läsårsavslutning. Aktiviteten erbjuds till ungdomar placerade i Vårljus egna boenden.

Förutom undervisning i svenska, matematik och samhällsorientering genomförs studiebesök vid olika instanser som exempelvis Bostad Stockholm, Arbetsförmedling, Polismyndighet och muséer. Vi gör också utflykter till Stockholms skärgård, stadsvandringar samt fysiska aktiviteter som exempelvis att spela fotboll. Stor vikt läggs under sommarskolan vid praktiska övningar och diskussioner i för ungdomen aktuella teman.

Kvalitet

Ensamkommandeverksamhetens kvalitetsarbete följer det gemensamma kvalitetsledningssystemet för Vårljus.

Läs mer

Kontakta oss