Ensamkommande

För ensamkommande flyktingungdomar erbjuder Vårljus

  • HVB (Hem för vård och boende)
Ensamkommande flyktingungdomar - HVB

HVB

Vårljus erbjuder boenden för minderåriga ungdomar som har kommit ensamma till Sverige och sökt asyl. Vi tar även emot ungdomar som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) och behöver ett vuxenstöd under sin första tid i Sverige.

Vi erbjuder trygga boenden som präglas av förutsägbarhet och tydlig struktur. Inriktningen är psykosocialt stöd, omsorg och social träning. Under vistelsen i boendet påbörjas ungdomens introduktion till det svenska samhället. Arbetet sker systematiskt och målinriktat med ungdomarnas delaktighet i fokus. Målsättningen är att förbereda ungdomen för att så småningom flytta till ett träningsboende eller en egen lägenhet.

Varje ungdom får en kontaktperson, som ansvarar för att den unge får vuxenstöd i vardagen. Det kan innebära att få tillgång till fritidsaktiviteter, en grundläggande introduktion till samhällets normer och värderingar, samt praktisk träning och stöd i att laga mat, handla och betala räkningar. Boendena samverkar även med frivilligorganisationer och myndigheter och anordnar samverkansträffar och studiebesök.

Genom boendet samordnas kontakten med det professionella nätverket kring ungdomen, såsom socialtjänst, särskilt förordnad förmyndare (god man), skola och sjukvård. Ungdomarna får hjälp med sin skolgång genom stöd vid läxläsning. Personal närvarar vid utvecklingssamtalen och det sker regelbundna samverkansträffar för att skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. Vårljus erbjuder alla ungdomar att gå i sommarskola i egen regi, samt samhällsintroduktion som är indelad i tre olika nivåer beroende på var i asylprocessen ungdomarna befinner sig.

Ensamkommande flyktingungdomar - förstärkt HVB
Ensamkommande flyktingungdomar - stödboenden

 

 

Ensamkommande flyktingungdomar - träffpunkt

 

 

Ensamkommande flyktingungdomar - metoder

Metoder

Verksamheten vilar på miljöterapeutisk grund, vilket innebär att vi erbjuder en strukturerad och förutsägbar vardag som är anpassad för att stimulera till utveckling. Det betyder konkret att vi erbjuder ungdomarna återkommande aktiviteter, både inom boendet och utanför, och att vi lägger en utvecklande struktur som ungdomarna mår bra av.

Vårljus har tagit fram ett eget metodmaterial för ensamkommande flyktingungdomar, Framtidsplanen. Arbetet med Framtidsplanen utgår från en pärm (digitalisering av metodmaterialet pågår). Materialet är uppdelat enligt BBiC-strukturen och fokus ligger på såväl praktiska saker som personlig utveckling. Där finns utförlig och djupgående information om exempelvis Sveriges politiska system, utbildning, hälsa, sömn, oskrivna regler i kollektivtrafiken och hur man uppför sig i en simhall.

Syftet med Framtidsplanen är att hjälpa ungdomen att utveckla sin självständighet och förmåga att klara sig själv, oavsett om ungdomen ska stanna i Sverige eller inte. Framtidsplanen är helt och hållet framtagen av människor som jobbar med ensamkommande, utifrån deras kunskaper och erfarenheter.

Vårt arbete med ungdomarna styrs av det salutogena perspektivet. Det utgår från hur människor som utsätts för stora påfrestningar ändå förblir friska och i vissa fall till och med växer och vidareutvecklas som människor. Den som har en förmåga att skapa och att se sammanhang klarar svårigheter och påfrestningar bättre. Vi ser ungdomarna som kommer till Vårljus boenden som resursstarka och kapabla med erfarenheter, intressen och förmågor som behöver tas tillvara. Vårt arbete syftar till att stärka skyddsfaktorerna kring ungdomarna. En trygg miljö, omsorg samt stabila vuxna ger ungdomen förutsättningar till fortsatt utveckling.

Ensamkommande flyktingungdomar - personal

Personal

Personalen har eftergymnasial utbildning med inriktning beteendevetenskap eller motsvarande, samt god kunskap i migrationsrätt.

I personalgruppen finns bred kompetens och erfarenhet av arbete med flyktingmottagande, socialtjänst och ungdomsarbete. Personalen är väl förtrogen med migrationsprocessens olika faser. I arbetsgrupperna finns flera språk representerade, vilket är en stor tillgång i det dagliga arbetet.

Ensamkommande flyktingungdomar - samhällsintroduktion och sommarskola

Kvalitet

Ensamkommandeverksamhetens kvalitetsarbete följer det gemensamma kvalitetsledningssystemet för Vårljus.

Läs mer

Kontakta oss