Kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift
SOSFS 2011:9.

Kvalitetsledningssystemet syftar till att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i våra verksamheter i förhållande till lagstiftningens krav och de behov som finns hos våra klienter och kunder.

Vårljus ledningssystem för kvalitet består av tre huvudsakliga områden, nämligen processer för:

 1. Kvalitet i klientarbetet
 2. Samverkan
 3. Systematiskt förbättringsarbete

Ledningssystemet innehåller en struktur för

 • vad som ska göras (utgår från lagstiftning, föreskrifter, policys)
 • hur det ska göras (utgår från gemensamma riktlinjer samt processbeskrivningar på enhetsnivå)
 • när och hur uppföljning och utvärdering ska ske
 • vem som ansvarar för olika delar

Under huvudprocessen ”genomförande av insats” har ett antal följande delprocesser valts ut, som beskrivs på enhetsnivå.

Systematiskt förbättringsarbete

Inom ramen för egenkontrollen görs varje år en uppföljning av processer och rutiner i verksamheterna utifrån en gemensam granskningsmodell.

Egenkontollen omfattar även:

 • synpunkter och klagomål
 • mätning av klient- och kundtillfredsställelse
 • kvalitetsrevision i det enskilda ärendet
 • tillsynsrapporter
 • avvikelserapportering

Resultatet ligger till grund för de förbättringsområden som dokumenteras i enheternas kvalitetsberättelser.

Synpunkter och klagomål

Vi vill gärna ta del av synpunkter på vår verksamhet. Det ger oss en möjlighet att identifiera våra svaga punkter och förbättra verksamheten. Om du vill lämna synpunkter kan du vända dig till chefen för den enhet det gäller. I andra hand kan du vända dig till bolagets VD. Du kan även kontakta oss via formuläret nedan (vänligen ange vilken verksamhet det gäller).

Formuläret kan även användas för så kallad visselblåsning (larm om missförhållande), vid misstanke om allvarliga oegentligheter i våra verksamheter. Formuläret kan användas både av utomstående personer och av bolagets anställda. Det går att vara anonym.

Utvärdering

Utvärdering

Att våra insatser är verksamma och bidrar till utveckling och förändring för våra klienter är det som utgör själva kärnan i kvalitetsarbetet. För att få svar på om detta uppnås krävs tillgång till utvärderingsinstrument som kan ge ett rimligt mått på graden av måluppfyllelse.

För att kunna utvärdera våra insatser för de ensamkommande flyktingungdomarna, där uppdraget handlar om att stödja ungdomarnas integration och vuxenblivande, inleddes under 2014 ett samarbete med FoU Nordväst i syfte att ta fram ett uppföljningsinstrument för detta ändamål. Detta är nu i bruk och används vid alla utskrivningar från och med den 1 juni 2015. En webbaserad enkät besvaras i dialog mellan kontaktpersonen och ungdomen. Ungdomen respektive kontaktpersonen bedömer hur målen i genomförandeplanen har uppnåtts. Utgångspunkten är BBiC:s behovsområden. Ungdomen lämnar också sin uppfattning om i vilken mån stödet har varit tillräckligt inom olika områden, som exempelvis ekonomi och matlagning. Efter sex månader besvarar ungdomen ytterligare en enkät med motsvarande variabler.

Uppföljningsinstrumentet ger oss kunskap om hur tiden i boendet har fallit ut för den enskilda ungdomen. På sikt kommer vi även att kunna få ut information på aggregerad nivå.

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vårljus ska vara ett miljömedvetet företag som aktivt arbetar för ett långsiktigt hållbart ekologiskt samhälle. Miljömedvetenheten ska genomsyra hela organisationen och även vara en del i vårt arbete med barn och ungdomar.

 • Vi strävar efter en god avfallshantering och så lite avfall som möjligt.
 • Vid upphandlingar och inköp eftersträvar vi miljöanpassade produkter och tjänster.
 • Energiförbrukningen i våra fastigheter och företagets transporter ska vara föremål för kontinuerlig översyn och anpassning till ett ekologiskt tänkande.

Miljöarbetet samordnas med kvalitetsarbetet och årligen genomförs miljörevisioner på samtliga arbetsplatser, och lokala mål och handlingsplaner för kommande år upprättas.