Vårljus nya ledarskapsmodell

23 november, 2017

Med syfte att förtydliga och utveckla det goda ledarskapet samt säkerställa hållbar ledarförsörjning inom Vårljus har en ledarskapsmodell tagits fram. Den beskriver det ”goda ledarskapet i Vårljus” samt en tydlig struktur för hur våra chefer ska få förutsättningar att leva upp till detta. En tydlig process för kompetensutveckling är framtagen med fokus på syfte, mål och utvärdering. I slutet på oktober anordnades ett seminarium där alla ledare fick ta del av modellen och reflektera kring vad det ”goda ledarskapet” innebär för företaget och den enskilde. I maj 2018 kommer en ledarskapsdag anordnas i syfte att arbeta med aktuella ledarskapsfrågor och uppmuntra nätverkande. Ledarskapsmodellen kommer varje år ses över för att säkerställa att den pekar mot målen i den strategiska planen.