Information om Vårljus framtid

28 december, 2018

Den nya statliga flyktingpolitiken förändrade förutsättningarna för Vårljus samlade verksamhet.

För att hantera den uppkomna situationen tog styrelsen i slutet av 2017 initiativ till ägardialoger på temat Vad är meningen med föreningen? Dialogerna genomfördes våren 2018. Ägardialogerna gav visst stöd för att driva bolaget vidare men då utvecklingen inom ensamkommande blev värre än befarat vände sig styrelsen under hösten 2018 till de tjugofem ägarkommunerna för ställningstagande till följande handlingsalternativ:

  • Fokusera. Delvis anpassa organisationen efter de nya förutsättningarna men upprätthålla vissa kompetenser för att möjliggöra viss utveckling och tillväxt.
  • Avveckla. Ordnad avveckling av verksamheter och företag.

Då en majoritet av ägarkommunerna förordade Avveckla beslutade Vårljus styrelse den 5 december att:

  • Inriktningen för Vårljus framtid är att bolaget avvecklas.
  • De enskilda verksamheterna som utgångspunkt drivs vidare, men med annan huvudman.

Utgående från styrelsens inriktningsbeslut har arbetet med att fastställa framtiden för de enskilda verksamheterna inletts i dialog med berörda kommuner. Senast den 25 januari 2019 ska framtiden för de enskilda verksamheterna vara klarlagd där handlingsalternativen utgörs av 1) övergång till kommun/grupp av kommuner, 2) försäljning, alternativt 3) avveckling. Som utgångspunkt gäller att Vårljus inte kommer att driva några verksamheter efter den 30 juni 2019.

Det formella beslutat att avveckla bolaget tas i samband med ordinarie bolagsstämma den 8 maj 2019. Då frågan är av principiell beskaffenhet ska det föregås av beslut i respektive ägarkommuns fullmäktige. Beslutsunderlag skickas ut i  början av året.

Kontakta Per Törnvall, per.tornvall@varljus.se alternativt 076-9467800 vid frågor.