Metoder

  • Observationer och interventioner kring nyckelsituationer i familjens vardag. Vi finns i familjen på morgnarna, när barnen ska till förskola/skola och vi finns där på kvällen, vid middag och läggningsdags. Efter kartläggning av familjens mönster ges föräldrarna möjligheten att, vid behov, skaffa sig nya förhållningssätt gentemot sina barn.
  • Videobaserade metoder som CARE-Index och/eller MIM-baserad samspelsbedömning (Marschak Interaction Method). Tillsammans med samtal, observationer och interventioner ger det oss möjlighet att göra en ordentlig analys av familjens styrkor, svårigheter, riskbeteende och utvecklingsmöjligheter.
  • Samtal med alla familjemedlemmar är centralt: individuella samtal med föräldrar/barn, parvis eller med hela familjen. Samtalen kan vara av olika karaktär beroende på uppdraget och den aktuella situationen i familjen.
  • Referensarbete. I utredningsuppdrag utför vi intervjuer med de referenter som anges av uppdragsgivaren och av familjen. Vi söker även upp referenter på eget initiativ för att verifiera uppgifter som lämnas i utredningar. Exempelvis kontaktar vi lärare, barnomsorgspersonal, eventuella behandlingskontakter och familjens nätverk. Familjen informeras om vad som kommit fram i samtalen och när det är möjligt deltar föräldrarna i referenssamtalen.
  • Föräldrahandledning/coaching.