Metoder

Verksamheten vilar på miljöterapeutisk grund, vilket innebär att vi erbjuder en strukturerad och förutsägbar vardag som är anpassad för att stimulera till utveckling. Det betyder konkret att vi erbjuder ungdomarna återkommande aktiviteter, både inom boendet och utanför, och att vi lägger en utvecklande struktur som ungdomarna mår bra av.

Vårljus har tagit fram ett eget metodmaterial för ensamkommande flyktingungdomar, Framtidsplanen. Arbetet med Framtidsplanen utgår från en pärm (digitalisering av metodmaterialet pågår). Materialet är uppdelat enligt BBiC-strukturen och fokus ligger på såväl praktiska saker som personlig utveckling. Där finns utförlig och djupgående information om exempelvis Sveriges politiska system, utbildning, hälsa, sömn, oskrivna regler i kollektivtrafiken och hur man uppför sig i en simhall.

Syftet med Framtidsplanen är att hjälpa ungdomen att utveckla sin självständighet och förmåga att klara sig själv, oavsett om ungdomen ska stanna i Sverige eller inte. Framtidsplanen är helt och hållet framtagen av människor som jobbar med ensamkommande, utifrån deras kunskaper och erfarenheter.

Vårt arbete med ungdomarna styrs av det salutogena perspektivet. Det utgår från hur människor som utsätts för stora påfrestningar ändå förblir friska och i vissa fall till och med växer och vidareutvecklas som människor. Den som har en förmåga att skapa och att se sammanhang klarar svårigheter och påfrestningar bättre. Vi ser ungdomarna som kommer till Vårljus boenden som resursstarka och kapabla med erfarenheter, intressen och förmågor som behöver tas tillvara. Vårt arbete syftar till att stärka skyddsfaktorerna kring ungdomarna. En trygg miljö, omsorg samt stabila vuxna ger ungdomen förutsättningar till fortsatt utveckling.