Asylboenden och PUT-boenden

AB Vårljus erbjuder boenden för minderåriga ungdomar som har kommit ensamma till Sverige och sökt asyl. Vi tar även emot ungdomar som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) och behöver ett vuxenstöd under sin första tid i Sverige. 2017 driver vi ca 30 boenden på uppdrag av våra ägarkommuner.

Vi erbjuder ett tryggt boende som präglas av förutsägbarhet och tydlig struktur. Inriktningen är psykosocialt stöd, omsorg och social träning. Under vistelsen i boendet påbörjas ungdomens introduktion till det svenska samhället. Arbetet sker systematiskt och målinriktat med ungdomarnas delaktighet i fokus. Målsättningen är att förbereda ungdomen för att så småningom flytta till ett träningsboende eller en egen lägenhet.

Varje ungdom får en kontaktperson, som ansvarar för att den unge får vuxenstöd i vardagen. Det kan innebära att få tillgång till fritidsaktiviteter, en grundläggande introduktion till samhällets normer och värderingar, samt praktisk träning och stöd i att laga mat, handla och betala räkningar. Boendena samverkar även med frivilligorganisationer och myndigheter och anordnar samverkansträffar och studiebesök.

Genom boendet samordnas kontakten med det professionella nätverket kring ungdomen, såsom socialtjänst, särskilt förordnad förmyndare (god man), skola och sjukvård. Ungdomarna får hjälp med sin skolgång genom stöd vid läxläsning. Personal närvarar vid utvecklingssamtalen och det sker regelbundna samverkansträffar för att skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. Vårljus erbjuder alla ungdomar att gå i sommarskola i egen regi, samt samhällsintroduktion som är indelad i tre olika nivåer beroende på var i asylprocessen ungdomarna befinner sig.