Jourhemsverksamheten

Jourhem

Jourhemsverksamheten består av ett fyrtiotal jourfamiljer, många med lång erfarenhet av att ta emot barn och ungdomar i ett akut krisläge. Konsulenterna känner familjerna väl och vet ofta vilka uppdrag som passar de olika familjerna bäst.

Matchningen är en viktig del i placeringen. Oftast vet socialsekreteraren ganska mycket om den unges behov och när vi ger vårt förslag beskriver vi familjen, dess sammansättning, styrkor och personlighet för socialtjänsten för att säkerställa matchningen.

Senast en vecka efter placeringen arrangerar vi ett möte med socialtjänsten, jourhemmet och föräldrarna, där uppdraget för placeringen tydliggörs. Genomförandeplanen styr jourhemmets uppdrag. Inom ramen för uppdraget kan vi bland annat medverka vid umgänge mellan barn och föräldrar och vår lärare erbjuder de insatser som krävs för att skolgången ska kunna tryggas.

Konsulenten har tät kontakt med jourhemmen. I början av placeringen gör vi hembesök varje vecka, för att senare glesa ut till var fjortonde dag. Vi håller telefonkontakt och jourhemmen kan nå konsulenten dygnet runt alla dagar. Konsulenten rapporterar kontinuerligt till socialtjänsten hur placeringen fortlöper.

Våra familjer

Vi har sammanlagt ett fyrtiotal familjer knutna till vår verksamhet, majoriteten av dessa finns i Stockholms län. Vi erbjuder familjerna kontinuerlig fortbildning samt extern grupphandledning. Vi samlar även de placerade barnen till gemensamma träffar minst två gånger per år. Träffarna syftar till att ge barnen/ungdomarna information kring deras rättigheter och inte minst till att ge dem möjlighet att träffa andra i samma situation. Vi har också familjeträffar minst en gång per år.

Vi har även familjer som kan erbjuda skyddat boende för mammor/barn.