Metoder

  • Miljöterapi är grunden i behandlingsarbetet. Föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov av en förutsägbar vardag utvecklas via miljöterapeutisk vägledning. De centrala behoven av dygnsrytm, måltider, närhet, konsekvens i de vuxnas bemötande, adekvata gränser; allt detta tränas i den hållande miljö som institutionen utgör.
  • Vi använder MIM (Marschak Interaction Method), Theraplay och Marte Meo-baserade samspelsmetoder för att hjälpa föräldern att se barnets behov och resurser, samt för att stärka förälderns förmåga att påverka samspelet mellan sig själv och barnet.
  • Samtal – föräldrasamtal, individuella vuxensamtal, samarbetssamtal, motiverande samtal.
  • Barnsamtal. För barn som varit utsatta för våld eller bevittnat våld använder vi oss av Trappan-modellen.
  • Gruppaktiviteter – barngrupp, föräldragrupp.
  • Föräldrahandledning/coaching
  • Familjens nätverk, både det privata och det professionella, fyller en viktig funktion under behandlingen. Vi arbetar aktivt med att hålla nätverket delaktigt före, under och efter behandlingstiden, inte minst för att stödja familjen efter återflytt till hemmet efter avslutad placering.

I utflyttningsfasen kan familjen växla mellan boende på institutionen och i hemmet. Detta för att få möjlighet att integrera behandlingen på hemmaplan. Detta bestäms i samråd med placerande socialtjänst och familj utifrån hur behandlingen fortskridit. Tiden i hemmet kan successivt utökas inför utskrivningen för att möjliggöra för familjen att öva på sina nyförvärvade färdigheter i sin egen hemmiljö.

Dygnet runt eller enbart dagtid?

Vi åtar oss även uppdrag med familjer som bor kvar i sin hemmiljö och som kommer till oss på dagtid för samtal, miljöterapi och specifika metodinslag i behandlingen.