Familjecentrum akut och utredning

Vi bedriver kvalificerat utredningsarbete av familjer med barn i åldrarna 0–12 år. Vi har stor erfarenhet av svåra och komplexa ärenden där oron för barnets situation är påtaglig. Vårdnadstvister och föräldrar med kognitiva svårigheter är exempel på ärenden som vi har arbetat mycket med, och med goda resultat.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med familjer, där föräldern/föräldrarna har kognitiva svårigheter. Samtlig personal har genomgått utbildning i metoder för arbete med dessa familjer och vi har kontinuerlig handledning från SUF Kunskapscentrum i Uppsala. Vårt mål är att bli ledande vad gäller kompetens för målgruppen.

Det som präglar vårt arbete är öppenhet och transparens för både klienter och uppdragsgivare. Vår övertygelse är att klientens deltagande och inflytande i processen är avgörande för att eventuella förändringar ska bli hållbara. Dessutom är det, ur vår synpunkt, det etiskt sett enda tänkbara sättet att bedriva utredningsarbete. Vårt utredningsarbete bygger på såväl evidensbaserade metoder, samtal, observationer och interventioner samt inte minst en sammantagen stor erfarenhet som kommer ur en personalgrupp där de flesta jobbat länge tillsammans.

Efter avslutad utredning överlämnas en omfattande och detaljerad redogörelse till socialtjänsten. Redogörelsen utgår från uppdragets frågeställningar och BBiC:s rubriker (Barns behov i centrum). Förutom en papperskopia får socialtjänsten också en digital kopia. Detta gör det enkelt att vid behov flytta text till socialtjänstens egen utredning. Exempel på hur en redogörelse kan se ut finns att få. Kontakta oss så hjälper vi dig med detta.