Familjecentrum

Vårljus Familjecentrum består av

  • Akut- och utredningsavdelningen. Erbjuder utredning av omsorgsförmåga i familjer med barn 0–16 år. Utredningarna sker huvudsakligen i dygnsvård.
  • Behandlingsavdelningen. Erbjuder behandlingsinsatser till familjer med barn 0–16 år. Inriktningen är att stärka relationen mellan förälder och barn och öka föräldrarnas omsorgsförmåga. Insatserna sker huvudsakligen i dygnsvård.

Verksamheterna finns i gemensamma lokaler och har gemensam chef. Ett nära samarbete ger oss möjlighet att erbjuda insatser som har en bredd som svarar mot enskilda familjers behov och socialtjänstens krav. Bredden av kompetenser, både vad gäller åldersgrupper och metoder, ger oss en unik möjlighet att skräddarsy insatserna.

Anpassade insatser och kontinuitet

Vi erbjuder utredning/behandling i hemmet och/eller på institutionen. Förutsättningarna för familjen kan förändras under utredningen. Oron kan öka vilket gör en institutionsplacering nödvändig. Eller så kan familjen avsluta det arbete som påbörjats på institutionen i hemmiljö, för att se hur det fungerar där.

Om en utredning leder fram till att behandlingsinsatser är nödvändiga kan familjen stanna kvar i huset. Behandlingen kan påbörjas omedelbart. Det finns då redan upparbetade relationer med behandlarna vilket är en fördel för att snabbt komma igång.

Spetskompetens

Tack vare ett tätt samarbete mellan de olika enheterna finns ett flertal spetskompetenser alltid tillgängliga för att kunna möta de behov som uppstår. Det kan handla om olika typer av terapeutiska samtal, föräldrautbildning/coachning eller andra specialriktade insatser och metoder.

Vi har tillgång till psykologer som kan genomföra psykologbedömningar på både barn och vuxna.