AB Vårljus

är det självklara valet genom
att vi skapar långsiktig kundtillfredsställelse och medverkar till väsentligt förbättrad livskvalitet.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna

Utvärdering

Att våra insatser är verksamma och bidrar till utveckling och förändring för våra klienter är det som utgör själva kärnan i kvalitetsarbetet. För att få svar på om detta uppnås krävs tillgång till utvärderingsinstrument som kan ge ett rimligt mått på graden av måluppfyllelse.

För att kunna utvärdera våra insatser för de ensamkommande flyktingungdomarna, där uppdraget handlar om att stödja ungdomarnas integration och vuxenblivande, inleddes under 2014 ett samarbete med FoU Nordväst i syfte att ta fram ett uppföljningsinstrument för detta ändamål. Detta är nu i bruk och används vid alla utskrivningar från och med den 1 juni 2015. En webbaserad enkät besvaras i dialog mellan kontaktpersonen och ungdomen. Ungdomen respektive kontaktpersonen bedömer hur målen i genomförandeplanen har uppnåtts. Utgångspunkten är BBiC:s behovsområden. Ungdomen lämnar också sin uppfattning om i vilken mån stödet har varit tillräckligt inom olika områden, som exempelvis ekonomi och matlagning. Efter sex månader besvarar ungdomen ytterligare en enkät med motsvarande variabler.

Uppföljningsinstrumentet ger oss kunskap om hur tiden i boendet har fallit ut för den enskilda ungdomen. På sikt kommer vi även att kunna få ut information på aggregerad nivå.