AB Vårljus

är det självklara valet genom
att vi skapar långsiktig kundtillfredsställelse och medverkar till väsentligt förbättrad livskvalitet.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna

Kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift
SOSFS 2011:9.

Kvalitetsledningssystemet syftar till att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i våra verksamheter i förhållande till lagstiftningens krav och de behov som finns hos våra klienter och kunder.

Vårljus ledningssystem för kvalitet består av tre huvudsakliga områden, nämligen processer för:

  1. Kvalitet i klientarbetet
  2. Samverkan
  3. Systematiskt förbättringsarbete

Ledningssystemet innehåller en struktur för

  • vad som ska göras (utgår från lagstiftning, föreskrifter, policys)
  • hur det ska göras (utgår från gemensamma riktlinjer samt processbeskrivningar på enhetsnivå)
  • när och hur uppföljning och utvärdering ska ske
  • vem som ansvarar för olika delar

Under huvudprocessen ”genomförande av insats” har ett antal följande delprocesser valts ut, som beskrivs på enhetsnivå.