AB Vårljus

är det självklara valet genom
att vi skapar långsiktig kundtillfredsställelse och medverkar till väsentligt förbättrad livskvalitet.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna

Arbetsmiljö

Vårljus strävar efter att erbjuda en god arbetsmiljö till alla medarbetare genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att vi arbetar för att skapa en bra arbetsmiljö där ingen behöver råka ut för en olycka eller bli sjuk. Arbetsmiljöarbetet inom Vårljus är organiserat och ständigt pågående.

Arbetsmiljön är ytterst alltid arbetsgivarens ansvar, men det är viktigt att tänka på att alla medarbetare i Vårljus har ett ansvar genom att vara bra arbetskamrater, och påpeka fel och brister när de uppstår.

Vårljus arbetar aktivt med att förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaron genom bland annat:

  • friskvårdersättning
  • företagshälsovård i arbetsrelaterade frågor
  • nödvändiga vaccinationer

Verksamheternas arbetsmiljöarbete innebär:

  • kontinuerliga riskbedömningar
  • att skapa handlingsplaner och rutiner, i såväl den fysiska som den psykiska miljön, för att undvika faror så långt det är möjligt
  • att verka för trivsel och arbetsglädje

Vårljus följer upp den psykosociala arbetsmiljön på varje enhet genom en omfattande enkät vartannat år.

Alla enheter i Vårljus har ett arbetsmiljöombud vars uppgift är att vara med vid planering och genomförande av arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Ombudet är även språkrör för de andra i arbetsgruppen gällande arbetsmiljöfrågor. 4–5 gånger per år samlas alla arbetsmiljöombud i en skyddskommitté för att behandla bolagsövergripande arbetsmiljöfrågor.